Juridisk information >

Allmänna villkor

Dessa Allmänna Villkor gäller då Kunden får tillgång till Redaktionellt Material från TT Nyhetsbyrån och är bindande för Kunden. Den som använder det digitala arkivet godkänner Avtalsvillkoren genom att trycka på ”Köp”/”Nedladdning” på tt.se. Den som agerar på uppdrag av ett företag garanterar att den har rätt att binda företaget.

Redaktionellt Material  avser all text, bild, rörlig bild och ljud som
TT tillhandahåller Kunden via app.tt.se.

Sociala Medier             avser sådana medier (inklusive webbplatser och appar) där användarna interagerar och bidrar genom exempelvis delning av och länkning till Redaktionellt Material på t.ex. Facebook, Twitter, och Instagram.

UC – Vi gör alltid en kreditupplysning vid ansökan om att bli kund hos oss.
 

1.          Kunden

1.1.     Kunden kan få tillgång till Redaktionellt Material genom att ladda ned det från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv till egen dator. Kunden kan också få leverans av Redaktionellt Material efter beställning.

1.2.     För användning av det digitala arkivet tilldelas Kunden användarnamn och lösenord. Login och lösenord till TT:s tjänster är personliga värdehandlingar och får inte spridas eller överlåtas till tredje part. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte missbrukas. Kunden blir skadeståndsskyldig om tilldelat användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig.

 

2.          Upphovsrätt

2.1.     TT Nyhetsbyråns Redaktionella Material skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till det Redaktionella Materialet tillkommer TT eller annan specificerad rättighetshavare som TT företräder gentemot Kunden. Upphovsrätten till det Redaktionella Materialet övergår inte till Kunden.

2.2.     Kunden erhåller en personlig, ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten ska utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Omfattningen av användningsrätten framgår i övrigt av fakturan från TT Nyhetsbyrån.

 

3.          Redovisning av bild/video/ grafik-användning

3.1.     Kunden åtar sig att till TT Nyhetsbyrån lämna fullständig och korrekt redovisning av hur det Redaktionella Materialet ska användas. Innan en bild/video/grafik laddas ned och används ska användningssätt och övrig information (storlek, upplaga, tidsperiod, etc) redovisas. Material som laddas ned anses vara använt och användningen av Materialet ska redovisas av Kunden.

3.2.     När det gäller användning utanför de områden som anges i prislistan ska särskild, skriftlig överenskommelse först träffas med TT Nyhetsbyrån. Användning av bild/video/grafik utanför Sverige kräver också särskild, skriftlig överenskommelse.

3.3.     Vid offertförfrågan gäller den användning som sedan bekräftas till Kunden. Vid manuell leverans av Redaktionellt Material ska redovisning av användningen ske inom 21 dagar från beställningen.

3.4.     Väljer Kunden alternativet ”Redovisa senare” vid köp ska användning av Redaktionellt Material redovisas inom det antal dagar som överenskommits.

3.5.     Om användningen av Redaktionellt Material ej redovisas inom föreskriven tid eller redovisas på felaktigt sätt, har TT Nyhetsbyrån rätt att fakturera ett schablonmässigt bestämt pris.

 

4.          Rättigheter och restriktioner

4.1.     Kunden ska alltid iaktta sådana restriktioner beträffande Redaktionellt Material som kan vara angivna i exempelvis bildtexten till respektive bild och de förbehåll som framgår av dessa Allmänna Villkor. Redaktionellt Material märkt med t ex "special fee", "dubbelt bildpris" eller ”No Internet Access” ska alltid förhandlas med TT Nyhetsbyrån före publicering.

4.2.     Om Kunden vill använda Redaktionellt Material för kommersiell publicering ska en sådan användning alltid avtalas med TT Nyhetsbyrån före publicering. Vid sådan användning gäller särskilda bestämmelser och detta måste alltid föregås av TT Nyhetsbyråns godkännande. Om Redaktionellt Material ska användas i reklamsammanhang eller annan marknadsföring, måste fotografen först ge sitt skriftliga tillstånd (detta gäller dock ej bilder märkta med RM eller Model Released).

4.3.      Redaktionellt Material får ej överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten.

4.4.     Vid minsta osäkerhet rörande TT Nyhetsbyrån service; kontakta säljare på telefon 08-692 26 15 eller via sales@tt.se.

 

5.          Sociala medier, delning och länkning

5.1.     Vid publicering i Sociala Medier har Kunden har inte rätt att låta den sociala medietjänsten, dess användare eller tredje part kopiera och tillgängliggöra kopior av bilder/video/grafik inom eller utom den sociala medietjänsten.

5.2.     Kunden har inte rätt att låta tredje part upprätta och tillgängliggöra en länk som pekar på någon del av publicerat material där tredje partens syfte med länkningen är att tillgängliggöra material utan att ingå avtal med TT. Kunden åtar sig att informera TT om Kunden misstänker att länkning med sådant syfte förekommer.

 

6.          Skydd av personer och varukännetecken

6.1.     Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar helt på Kunden (detta gäller dock ej bilder märkta med RM eller Model Released).

6.2.     Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt förekommer på en bild/video/grafik, ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden inhämtas och Kunden svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav.

6.3.     Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett alster som personen ej vill medverka i, ansvarar Kunden för alla eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.

6.4.     Kunden är gentemot TT Nyhetsbyrån ansvarig för det Redaktionella Materialets publicering inom Kundens publikation. Om Kunden uppmärksammar att en tredje part kränker upphovsrätten genom publicering av Redaktionellt Material ur publikationerna, som inte godkänts av Kunden eller TT Nyhetsbyrån, ska kunden skyndsamt meddela TT Nyhetsbyrån detta så att Kunden och TT Nyhetsbyrån gemensamt kan vidtaga åtgärder mot tredje part.

 

7.          Bearbetning av bilder

7.1.     Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från TT Nyhetsbyrån.

7.2.     Ansvaret för, och eventuella skadeståndskrav med anledning av, sådan otillåten användning av bilder åvilar helt Kunden.

 

8.          Byline

8.1.     Vid publicering av bild ska fotografens namn, leverantörens namn och TT alltid uppges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.

Exempel: Jonas Ekströmer/TT eller Prakash Singh/AFP/TT.

8.2.     Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista.

 

9.          Lagring

9.1.     Redaktionellt Material som laddas ned från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv får lagras digitalt, men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad engångsanvändning ska alla digitala och andra kopior av det Redaktionella Materialet raderas.

9.2.     Vid beställning av analoga bilder (kopior/dior, etc) ansvarar Kunden för att de behandlas på sådant sätt att de ej skadas eller förkommer. Skadade eller förkomna bilder debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista. Analoga bilder ska returneras senast inom 30 dagar efter avtalad användning.

9.3.     Vid återpublicering av Redaktionellt Material ska det laddas ned på nytt respektive beställas för leverans på nytt.

 

10.       GDPR

10.1.  TT Nyhetsbyrån AB är personuppgiftsansvarig för bilder och video som finns i TT:s system. När någon köpt rätten att använda en bild eller video, så blir köparen personuppgiftsansvarig för användningen. 

10.2.  För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, men för övrig användning gäller GDPR. 

10.3.  Ansvaret enligt GDPR vilar helt på Kunden. Läs mer om TT:s GDPR-policy här.

 

11.       Priser och betalningsvillkor

11.1.  Priser för användningen av det Redaktionella Materialet framgår av den vid var tidpunkt gällande prislistan, vilken framgår vid kundens inloggning.

11.2.  Vid offertförfrågan, och i övrigt då särskild överenskommelse träffas, debiteras det pris som avtalas. Detta gäller även för research och andra liknande tjänster.

11.3.  Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Moms tillkommer på samtliga priser. Kunden ansvarar alltid för att korrekt fakturamottagare anges.

 

12.       Ansvarsbegränsning

12.1.  TT Nyhetsbyrån är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet av åtagandena försvåras beroende på omständighet som TT Nyhetsbyrån inte rimligen kunnat råda över såsom offentlig reglering, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, datorfel, programfel, serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande omständighet eller motsvarande omständighet hos underleverantör.

12.2.  TT Nyhetsbyrån är ej ansvarigt för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är TT Nyhetsbyrån ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

12.3.  TT Nyhetsbyrån är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada. TT Nyhetsbyrån ska under inga omständigheter vara skyldigt utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

12.4.  För begränsning av eventuell skada är Kunden skyldig att omgående avlägsna bild eller göra den oåtkomlig för Slutanvändare om TT eller Kunden får kännedom om förekomst av bild som utgör intrång i tredje mans rätt.

 

13.       Lagval och domstol

13.1.  Svensk lag ska vara tillämplig på Avtalet.

13.2.  Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.