Juridisk information >

Allmänna villkor- redaktionellt

Vid publicering av redaktionellt material

Dessa allmänna villkor gäller för TT Nyhetsbyrån AB:s (nedan kallat TT) tillhandahållande av redaktionellt material till avtalsslutande part (nedan kallad Kunden) för tillgängliggörande och publicering av det redaktionella materialet. De allmänna villkoren utgör bilaga till av parterna träffat Abonnemangsavtal. De allmänna villkoren och Abonnemangsavtalet tillsammans benämns nedan för Avtalet.

Om det i Abonnemangsavtalet och de allmänna villkoren förekommer motstridiga uppgifter har det av parterna träffade Abonnemangsavtalet företräde framför de allmänna villkoren.

1. Definitioner

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

 • Elektronisk Publicering avses tillgängliggörande av - redaktionellt material i elektronisk form, oavsett medium
   
 • Redaktionellt material avses all text, bild, rörlig bild och ljud som tillhandahålls Kunden i enlighet med Avtalet
   
 • Publicering avses Publicering i tryckt media och Elektronisk Publicering
   
 • Slutanvändare Läsare, lyssnare eller tittare som för enskilt bruk tar del av Redaktionellt material utan rätt till vidarespridning
   
 • Utsändning avses uppläsning av Redaktionellt material som offentligt framförs i eter, kabel, med satellit eller varje annan formav distribution
   
 • Överföra/Överföring avses varje form av distribution av Redaktionellt material från TT till Kunden

2. Redaktionellt material

2.1 TT tillhandahåller Redaktionellt material för Kunden och med teknik som framkommer av Avtalet. I Avtalet med Kunden specificeras Redaktionellt material.

2.2 TT tillhandahåller Redaktionellt material för Kunden i dennes egenskap av publicist för nyttjande av Redaktionellt material i egen produktion. Kunden har under inga omständigheter rätt att förmedla Redaktionellt material till annan än Slutanvändare.

2.3 Kunden är införstådd med och accepterar att TT över tiden kan ändra innehåll, sammansättning och pris för Redaktionellt material.

3. Överföring

3.1 Efter särskild överenskommelse Överför TT Redaktionellt material till Kunden med metod och distributionsform som TT finner säker och tillförlitlig avseende överföringshastighet och driftsäkerhet.

3.2 TT förbehåller sig rätten att överföra Redaktionellt material i krypterad form, eller på annat sätt koda Överföringen med tekniska hjälpmedel så att annan än Kunden inte har möjlighet att tyda Redaktionellt material. TT ska förse Kunden med kort och/eller datorprogram för avkodning av Redaktionellt material.

3.3 Föreligger fel i Överföringen av Redaktionellt material som TT ansvarar för, ska TT med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt.

4. Mottagning av Redaktionellt material

4.1 TT ska före leverans av Redaktionellt material informera Kunden om vilken utrustning och programvara som Kunden behöver införskaffa för att kunna motta Redaktionellt material. Kunden svarar för inköp och installation av sådan mottagningsutrustning och programvara i enlighet med den av TT vid var tid anvisad teknik. Kunden ansvarar för egen införskaffad mottagningsutrustning och programvara samt för all kostnad som är förenlig med dessa.

4.2 Kunden är införstådd med och accepterar att TT över tiden kan ändra sätt att tillhandahålla och/eller Överföra Redaktionellt material, vilket kan medföra att Kunden måste införskaffa annan mottagningsutrustning och/eller programvara för mottagande av Redaktionellt material.

5. Kundens nyttjande av Redaktionellt material

5.1 Då Redaktionellt material utgör en objektiv nyhetsförmedling ska Kundens Publicering och Utsändning av Redaktionellt material ske i en kontext som bibehåller allmänhetens förtroende och respekt för TT som en oberoende nationell nyhetsbyrå. Ifall Kunden eller dess Slutanvändare väljer att kommentera, debattera eller på annat sätt referera till Redaktionellt material får det endast ske på sådant sätt att gränsen mot Redaktionellt material är tydlig för Slutanvändare. Kommentarer och referenser får således inte sammanblandas med Redaktionellt material så att dessa riskerar att förväxlas med Redaktionellt material eller så att Kunden som publicist riskerar att förväxlas med TT som nyhetsbyrå och rättighetshavare till Redaktionellt material. 

Publicering i tryckt medium

5.2 Kunden har rätt att Publicera Redaktionellt material i tryckt medium och i den omfattning som framkommer av Abonnemangsavtalet.

5.3 Kunden får elektroniskt lagra Redaktionellt material som har publicerats i tryckt medium under en tidsperiod som anges i Abonnemangsavtalet och i den omfattning som framkommer av Abonnemangsavtalet. Därefter gäller vad som stadgas om Arkivering i punkten 7.

Elektronisk Publicering

5.4 Kunden har rätt att Publicera Redaktionellt material elektroniskt på det medium, med den teknik och i den omfattning som framkommer av Abonnemangsavtalet.

5.5 Kunden får lagra och tillgängliggöra Redaktionellt material elektroniskt under en tidsperiod som

anges i Abonnemangsavtalet och i den omfattning som framkommer av Abonnemangsavtalet.

Därefter gäller vad som stadgas om Arkivering i punkten 7.

5.6 Utan TT:s medgivande i varje särskilt fall, har Kunden inte rätt att elektroniskt överföra

Redaktionellt material i form av alertmeddelande, SMS eller motsvarande till personsökare,

mobiltelefon, handdator eller annan teknisk apparatur eller till system som kan ta emot

meddelanden elektroniskt.

Sociala medier och länkning

5.7 Av Abonnemangsavtalet framgår om Kunden har rätt att använda Redaktionellt material för

publicering och delning i sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram). Kunden kan

erhålla sådan rätt förutsatt att publiceringen sker i Kundens nyhetsflöde under Kundens

varumärke som anges i Abonnemangsavtalet och att publiceringsåtagandet i punkt 5.1 iakttas.

Kunden har dock inte rätt att låta den sociala medietjänsten, dess användare eller tredje part

kopiera och tillgängliggöra kopior av Redaktionellt material inom eller utom den sociala

medietjänsten.

5.8 Oaktat rätten att dela Redaktionellt material enligt punkten 5.7 har Kunden inte rätt att låta

tredje part upprätta och tillgängliggöra en länk som pekar på någon del av publicerat

Redaktionellt material där tredje partens syfte med länkningen är tillgängliggöra Redaktionellt

material utan att ingå avtal med TT. Vidare åtar sig Kunden att informera TT om Kunden

misstänker att länkning med sådant syfte förekommer.

5.9 Kunden ska, genom vanlig referenslänkning, länka till TT:s webbplats (www.tt.se) i samband

med att TT omnämns som källa enligt punkten 6.7.

Utsändning

5.10 Kunden har rätt att tillgängliggöra Redaktionellt material i form av Utsändning i realtid på det

medium och i den omfattning som framkommer av Abonnemangsavtalet.

5.11 För Utsändning som tillgängliggörs genom att Slutanvändare själv bestämmer tidpunkt för

Utsändning, gäller bestämmelserna om Elektronisk Publicering.

5.12 Utan TT:s medgivande i varje särskilt fall, får Redaktionellt material inte nyttjas för Publicering

eller Utsändning i annat medium, i annan form, med annan teknik eller i annat sammanhang,

vare sig i bearbetat eller obearbetat skick, än vad som uttryckligen anges i

Abonnemangsavtalet.

6. Rättigheter

6.1 Upphovsrätten till allt Redaktionellt material och däri ingående delar tillkommer TT.

6.2 Kunden ges en icke-exklusiv nyttjanderätt att publicera Redaktionellt material på det medium

och i den omfattning som framkommer av Abonnemangsavtalet.

6.3 Kunden har rätt att i journalistiskt syfte för publicering i de tidningar som omfattas av Avtalet

förkorta samt begränsat språkligt bearbeta Redaktionellt material, under förutsättning att

Redaktionellt material inte förvanskas eller att dess innebörd ändras eller innehåll kränks.

6.4 Kunden har inte rätt att nyttja Redaktionellt material för Publicering och Utsändning på annat

sätt än det som skäligen borde varit känt för TT vid Avtalets ingående, inte heller mångfaldiga

eller vidare överlåta Redaktionellt material, vare sig i bearbetat eller obearbetat skick. För

vidareöverlåtelse av Redaktionellt material krävs TT:s särskilda tillstånd och ett separat avtal.

Redaktionellt material som inte skyddas av upphovsrätt

6.5 För Redaktionellt material eller nyttjanden som inte skyddas av upphovsrätt gäller

obligationsrättsligt mellan parterna vad som ovan stadgas i 5.7, 6.2, 6.3 och 6.4.

TT:s varumärke och firma

6.6 Utöver vad som framgår av punkten 6.7 nedan har Kunden inte rätt att, utan TT:s särskilda

medgivande, nyttja TT:s firma eller varumärke i sammanhang som inte omfattas av Avtalet.

Angivande av källa

6.7 Vid Publicering och Utsändning av Redaktionellt material ska TT anges som källa.

7. Arkivering

7.1 Utöver vad som följer av punkten 5, har Kunden inte rätt att behålla Redaktionellt material om

inte annat anges i Abonnemangsavtalet.

7.2 För varje mångfaldigande, nyttjande och Publicering av Redaktionellt material som Kunden

behållit och arkiverat i enlighet med Abonnemangsavtalet ska Kunden erlägga särskild

ersättning som anges i Abonnemangsavtalet.

8. Vidarespridning, vidarelicensiering och vidareförsäljning av Redaktionellt material

8.1 Kunden har inte rätt att i någon form sprida Redaktionellt material till annan än Slutanvändare

och i den omfattning som anges i Avtalet.

8.2 Om Kunden avser att distribuera och tillgängliggöra sitt utbud, som inkluderar Redaktionellt

material, genom eller i samarbete med annan mediedistributör (exempelvis Apple-TV, Comhem,

Telia, Boxer och Spotify) ska Kunden informera TT på förhand och reglera villkoren för sådan

vidarespridning av Redaktionellt material i tillägg till Abonnemangsavtalet.

9. Pris och prisändring

9.1 Priset för Redaktionellt material anges i Abonnemangsavtalet. Priset anges exklusive moms.

9.2 Priset anges årsvis, kvartalsvis eller månadsvis, med justering som anges i

Abonnemangsavtalet.

10. Betalningsvillkor

10.1 Kunden ska erlägga betalning i förskott med intervall som anges i Abonnemangsavtalet.

10.2 Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som med 8

procentenheter överstiger den vid var tid gällande referensräntan.

11. Sekretess

11.1 Parterna är medvetna om och accepterar att all information, förutom Redaktionellt material, som

erhålls inom ramen för detta avtal, genom presentationer i ord, text eller annan form avseende

bolagsstruktur, personer, produkter, tjänster, tekniska innovationer, know-how m.m., är hemlig

och ska i enlighet med Avtalet anses vara konfidentiell, (nedan kallad ”Konfidentiell

Information”).

11.2 Konfidentiell Information innefattar emellertid inte information som:

a) är allmänt känd eller tillgänglig för allmänheten utan undertecknades förskyllan;

b) undertecknade kan bevisa att undertecknade haft kännedom om innan informationen

erhölls;

c) är självständigt utvecklad av undertecknade utan användning av Konfidentiell

Information; eller

d) undertecknade rättmätigt erhållit från tredje part som haft rätt att överlåta eller sprida

informationen.

11.3 Parterna förbinder sig härmed att inte, yppa, publicera, eller på annat sätt obehörigt sprida

Konfidentiell Information till obehöriga och undertecknade förbinder sig även att vidta

försiktighetsåtgärder i syfte att förhindra obehörig spridning av Konfidentiell Information.

Undertecknade är medvetna om och accepterar att den Konfidentiella Informationen erhålls

enbart i syfte att främja samarbetet enligt Avtalet.

12. Ansvar

12.1 För begränsning av eventuell skada är Kunden skyldig att omgående avlägsna Redaktionellt

material eller göra den oåtkomlig för Slutanvändare om TT eller Kunden får kännedom om

förekomst av Redaktionellt material som utgör intrång i tredje mans rätt.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 TT är inte ansvarigt för förlust eller förvanskning av den information som tillhandahålls eller har

Överförts till eller hanteras elektroniskt genom Kundens Publicering eller Utsändning.

13.2 TT ansvarar inte för någon skada till följd av fel eller brist i Redaktionellt material, dess

tillhandahållande eller Överföring.

13.3 TT är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.

14. Force Majeure

14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om

underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande

omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande

därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet,

nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand,

översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott

eller lockout gäller även om TT är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

14.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra

parten därom.

14.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart

upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader.

15. Avtalstid

15.1 Avtalet gäller under en tidsperiod som anges i Abonnemangsavtalet.

16. Förtida upphörande

16.1 TT har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande

a) om Kunden Publicerar, Utsänder eller på annat sätt förfogar över Redaktionellt material i

strid mot Avtalet; eller

b) om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet; eller

c) om Kunden nyttjar resurser eller söker obehörig åtkomst till Redaktionellt material, vilket

inte är avsett för Kunden.

d) om Kundens ägarbild eller ledning förändras, eller Kunden avhänder sig en väsentlig del

av sina tillgångar, eller Kunden förändrar i all väsentlig del inriktningen på sin

verksamhet.

e) om Kunden är i dröjsmål med betalning av förfallen avgift och inte inom 30 dagar har

betalt avgiften.

16.2 Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till upphörande om den andra parten försätts i

konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria

accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på

obestånd.

16.3 Utöver uppsägning av Avtalet har TT rätt att återkalla Kundens licens att använda Redaktionellt

material för publicering och delning i sociala medier enligt punkten 5.7 ovan. Återkallelse av

licens kan ske för visst socialt media om TT uppfattar att denna tjänst är förändrad på så sätt att

den konkurrerar med TT eller med TT:s kunder. Kunden åtar sig att senast 30 dagar efter TT:s

meddelande om återkallelse enligt denna punkt upphöra med publicering av Redaktionellt

material i aktuellt socialt media.

16.4 Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit

känd för den drabbade eller han borde ha vunnit kännedom om den.

Oavsett om Avtalet sägs upp ska Part gottgöras skada som uppkommit genom avtalsbrott.

16.5 Vid Avtalets upphörande har Kunden skyldighet att radera allt Redaktionellt material som hos

Kunden är lagrat elektroniskt.

Ovanstående gäller dock inte Redaktionellt material som infogats som del i publicerad utgåva

av Kunden på tryckt medium.

17. Vite

17.1 Bryter Kunden mot bestämmelse i Avtalet ska denne vid anfordran till TT utge ett vite med

belopp som anges i Abonnemangsavtalet i varje enskilt fall.

17.2 TT har dock rätt att i stället för vite enligt 17.1 begära skadestånd motsvarande den verkliga

skadan.

18. TT:s rätt till granskning

18.1 TT har rätt att låta auktoriserad revisor eller annan av Kunden godkänd person granska

Kundens hantering av Redaktionellt material och tillgången till detta i syfte att kontrollera om

Kunden uppfyller överenskomna avtalsvillkor. Sådan kontroll bör normalt kunna ske senast sju

arbetsdagar efter det att TT påkallat detta.

18.2 TT svarar för samtliga kostnader för genomförande av granskning. TT har dock möjlighet att

debitera Kunden denna kostnad om granskningen visar att Kunden brutit mot avtalsvillkor som

ger TT rätt att säga upp Avtalet.

19. Tillägg till Avtalet

19.1 Eventuella tillägg och ändringar till Avtalet ska göras skriftligen och vara undertecknade av båda

parter för att vara gällande.

20. Överlåtelse av Avtalet

20.1 Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens godkännande.

20.2 TT får dock utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.

21. Meddelanden

21.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, brev, telefax eller elektroniskt

meddelande till av parterna angivet faxnummer respektive elektronisk adress.

21.2 Meddelandet ska anses ha kommit andra parten till handa

a) om avlämnat med bud;

b) om avsänt med brev; tre dagar efter avsändandet för postbefordran

c) om avsänt med telefax; vid mottagande då faxet kommit till mottagarens fax.

d) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska

meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

22. Tillämplig lag

22.1 Svensk lag ska vara tillämplig på Avtalet.

23. Tvist

23.1 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal med därmed sammanhängande

rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som

yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande

gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tvisten avgöras av

ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

23.2 Oavsett punkten 23.1 har Part rätt att vända sig till allmän domstol för att utverka betalning av

klar och förfallen fordran.