Fackuttryck

Militärt

SVERIGES FÖRSVAR

Försvarsmakten, som handhar all verksamhet inom Sveriges aktiva militära försvar, är en av landets största myndigheter med Högkvarteret (HKV) i Stockholm som central ledning. Inom försvarssektorn finns också flera andra myndigheter - exempelvis Försvarets materielverk (FMV), Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA). Samtliga hör hemma i försvarsdepartementets ansvarsområde.

Då en text handlar om en viss försvarsmyndighet, som Försvarsmakten, skriver vi ut myndighetens namn som vanligt. För försvarsfrågor i vidare bemärkelse och mer allmänna sammanhang använder TT normalt begreppet försvaret.

Överbefälhavaren (ÖB) är högsta chef med en civil generaldirektör som ställföreträdande chef. Tillsammans med chefer för olika avdelningar utgör de Försvarsmaktens ledning.

I Högkvarteret finns bland andra ledningsstaben, produktionsledningen (svarar för rekrytering och utbildning och anskaffar materiel), insatsledningen (övervakar svenskt territorium och leder insatser inom och utom landet) och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

De tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet anförs sedan 2007 av så kallade taktiska staber med en arméinspektör, en marininspektör och en flygvapeninspektör som högsta respektive chef. För egen del har försvaret avskaffat beteckningarna arméchef, marinchef och flygvapenchef, men de kan förstås fortfarande användas i vanlig beskrivande medieprosa. Den formella titeln bör återges när en befattningshavare namnges eller citeras. Frivilligorganisationen hemvärnet, som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation, har ungefär lika stor personal som armén, marinen och flygvapnet tillsammans.

Även de gamla benämningarna militärområden och militärdistrikt är formellt borta i likhet med kustartilleriet. Amfibieförbanden ingår numera i marinen. Det tidigare stora invasionsförsvaret har avskaffats, något storskaligt militärt hot mot Sverige bedöms inte längre föreligga inom överskådlig tid. Invasionsförsvaret har ersatts av ett flexibelt mindre insatsförsvar med hög teknisk standard samt moderna vapen och materiel.

Värnplikten är sedan juli 2010 vilande och ersatt av en frivillig militär grundutbildning. En ny insatsorganisation omfattande 12 100 soldater och sjömän, de flesta av dem tidvis anställda, är planerad. Internationella uppdrag har på senare år blivit allt viktigare för det svenska försvaret.

 

MILITÄRT PÅ ENGELSKA

Engelska Svensk term eller förklaring
academy of military science krigsvetenskapsakademi
adjacent unit sidoförband, angränsande förband
advance påskynda, öka, flytta fram
advance party, advance guard förtrupp
aerial mine minbomb
aggression angrepp, anfall, aggression
aiming point riktpunkt
air burst luftkrevad, luftbrisad
aircraft carrier hangarfartyg
air-to-air missile (AAM) jaktrobot
air-to-surface missile (ASM) attackrobot
ambush bakhåll, försåt, ligga i bakhåll
ammunition belt patronband
ammunition disposal oskadliggörande av ammunition
amphibious assault landstigning
anti-aircraft artillery luftvärn
anti-aircraft gun luftvärnskanon
anti-aircraft missile luftvärnsrobot
anti-personnel mine trampmina
anti-tank mine stridsvagnsmina
anti-tank missile pansarvärnsrobot
anti-tank weapon pansarvärnsvapen
armistice vapenvila, vapenstillestånd
armour pansar
armour piercing pansarbrytande
armoured personnel carrier (APC)   trupptransportfordon
armoured troop carrier pansarskyttefordon
assault attack, anfall, stormning
assault rifle automatkarbin
assault ship landstigningsfartyg
automatic gun, automatic rifle automatkarbin
battle ship slagskepp
battalion bataljon, cirka tusen man
blast explosion
bomb disposal desarmering, exempelvis av blindgångare
bouncing mine hoppmina
branch truppslag
brigadier brigadgeneral
brigade brigad, uppemot 5 000 man (varierar i olika arméer)
buoyant mine förankrad mina, flytmina
call-up inkallelse
carrier aircraft fartygsbaserat flygplan
carpet bombing lägga ut bombmatta
cluster bomb klusterbomb
checkpoint vägspärr eller kontrollpunkt (i terräng)
conscript värnpliktig
contaminate förgifta, förorena
corvette korvett
cruise missile kryssningsrobot
defuse desarmera, oskadliggöra
depth charge sjunkbomb
destroyer jagare
drill ammunition lösa skott
field artillery fältartilleri
fighter bomber attackplan
fighting vehicle stridsfordon
fire activity eldgivning
fire position eldställning
frigate fregatt
GLCM kryssningsrobot avfyrad från land
ground forces markstridskrafter
ground mine bottenmina
guard duty bevakningstjänst, vakttjänst
hand gun handeldvapen, eldhandvapen
heavily armed tungt beväpnad (med minst kulspruta)
heavy ordnance tungt artilleri
high altitude bombing höghöjdsbombning
Humvee bepansrad jeep (amerikansk)
hydroplane bärplansbåt
ICBM interkontinental ballistisk robot
improvised explosive device (IED)  enkel "hemmagjord" sprängladdning, ofta vägbomb
intelligence underrättelseverksamhet
jet fighter jaktplan
Katjusja ryskbyggd rakettyp, vanlig i Mellanöstern
Kalashnikov kalasjnikov, ryskbyggd automatkarbin, ett av världens vanligaste vapen
land mine landmina
landing of airborne troops luftlandsättning
laser seeker lasersökare
machine gun kulspruta
mine battery minstation
mine sweeper minsvepare
mine ship, mine unit  minfartyg, minutläggare
missile robot
mortar granatkastare
mortar grenades granater avfyrade från granatkastare
nuclear explosion kärnvapenexplosion (i militära sammanhang)
ordnance granat eller bomb
parachute fallskärm
paratroopers fallskärmsjägare
range skjutavstånd, räckvidd, skottvidd, skjutbana
range a gun skjuta in en pjäs
range practice skjutövning, skolskjutning
rank linje, led, rang, tjänstegrad
reconnaissance spaning, rekognosering
reconnaissance flare lysbomb
removal of mines minröjning
retrenchment befästning, skans
rifle company skyttekompani
rifle pit skyttegrop, skyttevärn
rocket propelled grenades (RPG)  pansarskott
rounds of ammunition skott
shell artillerigranat
shelling artilleribeskjutning, granatattack
shrapnel splitter
shot gun hagelbössa
signal of alert beredskapslarm
SLBM ubåtsavfyrad ballistisk robot
small gun handeldvapen, eldhandvapen
smart weapons målsökande vapen som styrs med laser, radar eller annat
sniper krypskytt
stages of alert grader av larmberedskap
stand-by duty beredskapstjänst
stealth osynlig på radar
stun grenade bedövningsgranat, distraktionsgranat
submachine gun kpist, kulsprutepistol
surface to air missile (SAM) luftvärnsrobot
surveillance radar spaningsradar
swing-wing ställbar vinge på stridsflygplan
tactical missile taktisk robot
tank stridsvagn
tanker tankfartyg
task force specialförband med särskild uppgift
theatre weapons slagfältsvapen
tracers spårljus
tracking radar målföljningsradar
unexploded ordnance (UXO) blindgångare, ibland landmina
unit förband
warhead stridsspets