Fackuttryck

Ekonomi på engelska

Innehåll


NATIONALEKONOMI

Engelska Svensk term eller förklaring
backstop skyddsnät. En baseboll-term som lånats in av finansmarknaden för att beskriva ett garantisystem för finansiering. Används både som namn på system som ska hjälpa stater med betalningsproblem och garantier som ges av ägare vid nyemissioner och dylikt
BRIC, BRICS TT skriver Bric, som är en samlande benämning på de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. När även Sydafrika räknas in i denna grupp blir förkortningen Brics
consumer price index (CPI) konsumentprisindex (KPI)
current account bytesbalans
deficit underskott
debt ceiling skuldtak
fiscal cliff budgetstup. En term som började användas i USA 2012–2013 för att beskriva kraftiga offentliga nedskärningar och skattehöjningar, som utan en budgetuppgörelse i kongressen skulle träda i kraft
gross domestic product (GDP) bruttonationalprodukt (BNP)
housing starts påbörjade byggnationer, nybyggen
non-farm payrolls sysselsättningen utanför jordbrukssektorn
retail sales detaljhandel
sequestration automatiska budgetåtstramningar, som började gälla i USA under 2013
surplus överskott
trade balance handelsbalans

 

FÖRETAGSEKONOMI

Engelska Svensk term eller förklaring
adjusted for special items justerat för engångsposter
average analyst estimates snittprognos bland analytiker
balance sheet balansräkning
bankruptcy konkurs
barrels per day (BPD) fat per dag, mått som används för olja och gas
bid bud, vanligt förekommande i budgivning i samband med förvärvsprocesser
chapter 11 (bankruptcy protection) rekonstruktionsprocess i USA under vilken ett företag skyddas mot konkurs, under domstolsförvaltning. Under processen kan ägare, långivare, anställda och leverantörer med domstolsbeslut tvingas gå med på avyttringar, uppsägningar, försämrade villkor etc. Syftet är att få ett företag med uthållig finansiering
Chief Executive Officer (CEO) koncernchef (ofta även Chief Executive)
Chief Financial Officer (CFO) finanschef
consolidation sammanslagning, konsolidering, när enheter förs samman
diluted utspädd, används ofta när vinst per aktie anges
dividend (per share) utdelning (per aktie)
earnings before interest and taxes (EBIT) vinstmått, resultat före räntor och skatt, en typ av rörelseresultat. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebitda
earnings per share (EPS) vinst per aktie
expenses, costs utgifter, kostnader
impairment charges nedskrivningar
liability ansvar, åtagande, skyldighet
loan losses, credit losses kreditförluster
malpractise tjänstefel
Managing Director vd
market value marknadsvärde
merger fusion, sammanslagning
net commission income (NCI) provisionsnetto (mått på bankers vinster på avgifter)
net income, net profit nettovinst (vinst efter skatt)
net interest income (NII) räntenetto (mått på bankers vinster på räntor)
non-recurring loss förlust av engångskaraktär, engångspost som belastar resultatet
offender lagbrytare, lagöverträdare
offer erbjudande
offshore financial centre (OFC) ett finansiellt centrum som med skatteregler/förmåner lockar till sig kapital, i nedsättande ordalag: skatteparadis
offshore term som kan även användas för att benämna verksamhet förlagd på en ö eller på en plattform till havs, vanlig term inom olje- och gasindustrin. Förekommer även som epitet på bolag (offshore company) som skapats för skatteplanering utomlands, ofta på Kanalöarna eller i Västindien
operating profit rörelsevinst
order intake orderingång
outlook, forecast utsikter, prognos
overhead costs fasta utgifter, omkostnader
overseas på andra sidan havet, i utlandet
partition delning
perquisite bonus, extra förmån ovanpå lönen, sidoinkomst
proceeds något luddig term i finansiella texter som kan stå för intäkter, inkomster eller vinst
pro forma (latin) betyder ungefär "för formens skull", i företagsrapporter används pro forma-begreppet ofta om beräkningar gjorda sedan ovanliga och tillfälliga transaktioner rensats bort, det vill säga exklusive engångsposter
profit before tax vinst före skatt
profit warning vinstvarning. Vanligen utfärdad inför en delårsrapport, då det står klart att resultatet kraftigt avviker från de prognoser som finns på marknaden eller som angetts av bolaget
proliferation snabb förökning, mångfaldigande
provisions avsättningar
redundancies uppsägningar
revenue omsättning
shareholders aktieägare
spin off avknoppning
subscriber abonnent
tender anbud
working chairman arbetande styrelseordförande

 

FINANSMARKNAD

Engelska Svensk term eller förklaring
asset-backed securities finansiellt instrument med en underliggande säkerhet/pant
bail-in clause en klausul i ett obligationsavtal som innebär att långivarens fordran kan omvandlas till aktier
bail-out betyder normalt att en stat (alternativt EU, IMF etc) går in med nödlån/kapital och ser till att betalningar inte ställs in av krisdrabbade banker eller stater
bear market period när börskurserna sjunker på grund av pessimism på marknaden. Symboliseras av en björn (bear)
benchmark används som benämning av riktpris, referenspris på marknaden. Kan även avse huvudindex på en marknad
bull market en period med stigande börskurser på grund av optimism på marknaden. Symboliseras av en tjur (bull)
blue chips mest omsatta aktier, marknadsledande aktier. Aktier i företag som anses vara säkra investeringar. Ledande index är ofta uppbyggda av sådana aktier, som Dow Jones industriindex, FTSE 100-index eller OMXS30-index. Svenska blue chips-aktier är exempelvis Hennes & Mauritz, Volvo, Nordea, Astra Zeneca och Ericsson
bounce rekyl uppåt för en börs eller aktie, när kursen stiger efter att ha fallit flera dagar i rad
Brent crude contract terminskontrakt för framtida leverans av så kallad Brentolja, från Nordsjön. Viktigt riktmärke för prissättning på energimarknaden
corporate bonds företagsobligationer
crude oil råolja
cyclical shares aktier i konjunkturkänsliga företag och branscher, till exempel skogs- och verkstadsindustri. Motsats: non-cyclical shares, som aktier i läkemedelsbolag
default betalningsinställelse, term som används på obligationsmarknaden. "In default" används av ratinginstitut som etikett på stater eller företag som inte kan betala för sig, som alltså är konkursmässiga (inte nödvändigtvis i konkurs i juridisk mening)
Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones industriindex, ledande index för börserna på Wall Street i New York (både NYSE- och Nasdaq-aktier)
Financial Supervisory Authority (FSA) Finansinspektionen
fixed-income trading handel i räntebärande papper, obligationer, där utgivaren har åtagit sig att betala ut ett fastställt belopp vid en viss tidpunkt. I motsats till aktiehandel, där utdelning kan utebli och värdet gå upp i rök
government bonds statsobligationer där lånet tas i inhemsk valuta (jämför sovereign bonds = obligationslån i utländsk valuta)
interest rate ränta
initial public offering (IPO) börsintroduktion, när aktien i ett bolag kontrollerat av privata eller statliga ägare listas på en börs
issues värdepapper, oftast aktier. Issue betyder att ge ut aktier. Share issue är en nyemission; att ge ut nya aktier
liquidity likviditet, tillgångar som är omsättningsbara, kontanter, kassareserv, ger betalningsförmåga
London Interbank offered rate (Libor) beräknade räntor på lån mellan banker i London, sätts vid klockan 11 varje handelsdag. Används som referensränta i kontrakt och för andra räntor i hela världen, vid sidan av Euribor
date of maturity förfallodag
middleman mellanhand
money market penningmarknad
mortgage bolån
municipal bonds obligationslån som är tagna av kommuner, regionala myndigheter inom ett land för att finansiera den egna verksamheten
mutual (insurance) company ömsesidigt försäkringsbolag
mutual fund andelsfond (som normalt fortlöpande säljer nya andelar)
Nasdaq Stock Exchange aktiebörs i New York, med många stora teknikaktier som Apple eller Microsoft
New York Stock Exchange (NYSE) största aktiebörsen i New York
North Sea crude Nordsjöolja, avser i regel terminskontrakt för leveranser av råolja från Nordsjön nästa månad (se även Brent crude contract)
precious metals ädla metaller (guld, silver, platinum etc). Särskiljs från industrimetaller som koppar, zink, nickel och bly
profit-taking vinsthemtagningar. När placerare säljer aktier, valutor eller obligationer för att säkra en kursvinst efter en tids prisuppgång
rally kraftig uppgång i aktiepris, i valutakurs eller på en marknad
shares (även stocks eller equities) aktier
sovereign bonds statsobligationer där lånet tas i utländsk valuta (jämför government bonds = obligationslån i inhemsk valuta)
sterling brittiskt pund
Stockholm Interbank offered rate (Stibor) beräknade räntor på lån mellan banker i Stockholm. Används som referensränta för kontrakt och boräntor
subordinated debt förlagslån (lågt prioriterade lån vid konkurs, ofta från ägare)
treasury bills, "T-bills" statsskuldsväxlar (används av stater för kortare upplåning, normalt upp till ett års löptid)
treasury bonds statsobligationer
unsecured bond ej säkerställd obligation (det vill säga lån till företag utan säkerhet)
very large crude carrier (VLCC) mycket stor oljetanker, som kan frakta upp till 2 miljoner fat råolja
weaker bonds eller weak bondmarket sjunkande obligationskurser, vilket innebär stigande obligationsräntor. När räntan stiger sjunker priset på obligationen. Stigande obligationsräntor resulterar ofta i sjunkande börskurser
wealth management förmögenhetsförvaltning
West Texas Intermediate (WTI) Crude oljeprodukt från USA vars pris fungerar som referenspris för amerikansk råolja
yield avkastning, ränta

 

CENTRALBANKER

Engelska Svensk term eller förklaring
Beige Book en rapport om det ekonomiska läget från USA:s centralbank Federal Reserves tolv distrikt. Rapporten, som bygger på intervjuer med företagare, ekonomer och experter, ges ut åtta gånger per år. Viktigt beslutsunderlag för Feds räntemöten
Bank of England (BOE) Storbritanniens centralbank
Bank of Japan Japans centralbank
countercyclical kontracyklisk
debt-to-income ratio nivån på skuldsättningen som andel av inkomster
Federal Reserve (Fed) USA:s centralbank
leverage belåningsgrad
macroprudential tools verktyg som finansmyndighet använder för att begränsa riskerna i finanssystemet, exempelvis kapitalkrav, krav på reserver och buffertar, gränser för belåningsgrad etc
mint myntverk
minutes protokoll
monetary policy penningpolitik
People's Bank of China (PBOC) Kinas centralbank
quantitative easing kvantitativa lättnader, en term som avser extraordinära stimulanser (vanligen stödköp av obligationer) från en centralbank som vill trycka ned räntorna och främja tillväxten ytterligare trots att styrräntan har sänkts till noll
Sedlabanki Islands centralbank
stimulus stimulanser
tapering term som beskriver en successiv nedtrappning av extraordinära stimulanser (stödköp av obligationer) från USA:s centralbank
tightening åtstramning av penningpolitiken, normalt innebär det höjda räntor

 

EU

Benämning    

Svensk term eller förklaring (se även EU-avsnittet i kap. Internationellt)

Banking union bankunionen, överenskommelse mellan främst euroländerna vilken ska öka stabiliteten i finanssektorn
ECB, European Central Bank Europeiska centralbanken
Ecofin Ekofin, möte mellan EU:s finansministrar
ESM, European Stability Mechanism fond som stödjer euroländer i kris
Eurogroup Eurogruppen, möte mellan euroländernas finansministrar
SRF, Single Resolution Fund gemensam avvecklingsfond, den fond som ska användas till krisande banker i bankunionen
SRM, Single Resolution Mechanism gemensam avvecklingsmekanism, del av bankunionen, som ska hantera banker som är på väg att falla
SSM, Single Supervisory Mechanism gemensam tillsyn av banker och finansinstitut, leds av den europeiska centralbanken (ECB) och är en del av bankunionen