Dag

23 juni, 1945

RYSK TROJKAJOSEF STALINhttp://tt.se/media/image/sdlsp3f2fbchttp://tt.se/media/image/sdlsp3f2fdbAPHS326APHS49985APHS159Didrikson Zaharias Germain