Dag

27 januari, 1930

topfoto-20131211091136-6983EU CN3973 13topfoto-20131211090808-5182topfoto-20131211091502-2632EU CN3972 4topfoto-20131211091136-8819EU CN3972 2topfoto-20131211091503-6086EU CN3972 1topfoto-20131211090946-3198EU CN3982 14EU CN3972 14topfoto-20131211090949-1542topfoto-20131211091502-2671EU CN3973 3topfoto-20131211091024-9139EU CN3973 10Knute Rockne with SonEU CN3973 2