Dag

25 juni, 1928

EU CN3953 4topfoto-20131211091547-0667EU CN3957 3UTTAGNING TILL OS 1928topfoto-20131211091534-1772EU CN3957Colorado 1st Abortion LawEU CN3957 4topfoto-20131211091519-8263topfoto-20131211091540-7250EU CN3953 8