Dag

12 juli, 1927

EU CN3949 7EU CN3869topfoto-20131211091519-5071CHAMBERLAIN AND RASCHE