Dag

02 juni, 1926

SVENSKT DIPLOMATPAR I WASHINGTON