Dag

19 juli, 1922

topfoto-20131209085729-0597EU CN2966 13EU CN2885 1topfoto-20131209090149-1795topfoto-20131209085729-3177A5332EU CN2993 8EU CN2885 2topfoto-20131209090601-9339EU CN2966 12