Dag

13 augusti, 1921

EU CN2942 13EU CN3022 2topfoto-20131209090319-4300EU CN2942 11topfoto-20131209085325-3563EU CN3054 3topfoto-20131209090310-1486topfoto-20131209090209-2423EU CN3012 10EU CN3012EU CN2876topfoto-20131209092844-8611topfoto-20131209082526-3102EU CN3054 1EU CN3012 1topfoto-20131209092845-0920