Dag

20 juli, 1915

Mono PrintMono PrintKaiser Wilhelm II tries pea soup on the front in Galicia, 1915