Juridisk information >

Allmänna villkor- bild

Dessa Allmänna Villkor gäller då Kunden får tillgång till bilder från TT Nyhetsbyrån och är bindande för Kunden. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Avtalsvillkoren genom att trycka på ”Köp”/”Nedladdning” på tt.se/bild. Den som agerar på uppdrag av ett företag garanterar att den har rätt att binda företaget.
UC – Vi gör alltid en kreditupplysning vid ansökan om att bli kund hos oss.

 

1. Kunden

1.1. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv till egen dator. Kunden kan också få leverans av bilder efter beställning.

1.2. För användning av det digitala arkivet tilldelas Kunden användarnamn och lösenord. Login och lösenord till TT:s tjänster är personliga värdehandlingar och får inte spridas eller överlåtas till tredje part. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte missbrukas. Kunden blir skadeståndsskyldig om tilldelat användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig.

 

2. Upphovsrätt

2.1. TT Nyhetsbyråns bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna tillkommer TT eller annan specificerad rättighetshavare som TT företräder gentemot Kunden. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till Kunden.

2.2. Kunden erhåller en personlig, ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten ska utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Omfattningen av användningsrätten framgår i övrigt av fakturan från TT Nyhetsbyrån.

 

3. Redovisning av bildanvändning

3.1. Kunden åtar sig att till TT Nyhetsbyrån lämna fullständig och korrekt redovisning av hur bilderna ska användas. Innan en bild laddas ned och används ska användningssätt och övrig information (storlek, upplaga, tidsperiod, etc) redovisas. En bild som laddas ned anses vara använd och användningen av bilden ska redovisas av Kunden.

3.2. När det gäller användning utanför de områden som anges i prislistan ska särskild, skriftlig överenskommelse först träffas med TT Nyhetsbyrån. Användning av bild utanför Sverige kräver också särskild, skriftlig överenskommelse.

3.3. Vid offertförfrågan gäller den användning som sedan bekräftas till Kunden. Vid manuell leverans av bilder ska redovisning av användningen ske inom 21 dagar från beställningen.

3.4. Väljer Kunden alternativet ”Redovisa senare” vid köp ska bildanvändning redovisas inom det antal dagar som överenskommits.

3.5. Om användningen av bild ej redovisas inom föreskriven tid eller redovisas på felaktigt sätt, har TT Nyhetsbyrån rätt att fakturera ett schablonmässigt bestämt pris.

 

4. Rättigheter och restriktioner

4.1. Kunden ska alltid iaktta sådana restriktioner beträffande bilder som kan vara angivna i bildtexten till respektive bild och de förbehåll som framgår av dessa Allmänna Villkor. Bilder märkta med t ex "special fee" eller "dubbelt bildpris", ”No Internet Access” ska alltid förhandlas med TT Nyhetsbyrån före publicering.

4.2. Om Kunden vill använda en bild för kommersiell publicering ska en sådan användning alltid avtalas med TT Nyhetsbyrån före publicering. Vid sådan användning gäller särskilda bestämmelser och detta måste alltid föregås av TT Nyhetsbyråns godkännande. Om bilder ska användas i reklamsammanhang eller annan marknadsföring, måste fotografen först ge sitt skriftliga tillstånd (detta gäller dock ej bilder märkta med RM eller Model Released).

4.3. Bilderna får ej överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om det inte uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten.

4.4. Vid minsta osäkerhet rörande TT Nyhetsbyråns bildservice; kontakta bildsäljare på telefon 08-692 26 15 eller kontakta oss här

 

5. Sociala medier, delning och länkning

5.1. Vid publicering i sociala medier har Kunden har inte rätt att låta den sociala medietjänsten, dess användare eller tredje part kopiera och tillgängliggöra kopior av bilder inom eller utom den sociala medietjänsten.

5.2. Kunden har inte rätt att låta tredje part upprätta och tillgängliggöra en länk som pekar på någon del av publicerat material där tredje partens syfte med länkningen är att tillgängliggöra material utan att ingå avtal med TT. Kunden åtar sig att informera TT om Kunden misstänker att länkning med sådant syfte förekommer. 

 

6. Skydd av personer och varukännetecken

6.1. Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar helt på Kunden (detta gäller dock ej bilder märkta med RM eller Model Released).

6.2. Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt förekommer på en bild, ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden inhämtas och Kunden svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav.

6.3. Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett alster som personen ej vill medverka i, ansvarar Kunden för alla eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.

6.4. Kunden är gentemot TT Nyhetsbyrån ansvarig för bildernas publicering inom Kundens publikation. Om Kunden uppmärksammar att en tredje part kränker upphovsrätten genom publicering av bilder ur publikationerna, som inte godkänts av Kunden eller TT Nyhetsbyrån, ska kunden skyndsamt meddela TT Nyhetsbyrån detta så att Kunden och TT Nyhetsbyrån gemensamt kan vidtaga åtgärder mot tredje part.

 

7. Bearbetning av bilder

7.1. Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från TT Nyhetsbyrån.

7.2. Ansvaret för, och eventuella skadeståndskrav med anledning av, sådan otillåten användning av bilder åvilar helt Kunden. 

 

8. Byline

8.1. Vid publicering av bild ska fotografens namn, leverantörens namn och TT alltid uppges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.
    Exempel: Jonas Ekströmer/TT eller Prakash Singh/AFP/TT. 

8.2. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista.

 

9. Lagring

9.1. Bilder som laddas ned från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv får lagras digitalt, men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad engångsanvändning ska alla digitala och andra kopior av bilderna raderas.

9.2. Vid beställning av analoga bilder (kopior/dior, etc) ansvarar Kunden för att de behandlas på sådant sätt att de ej skadas eller förkommer. Skadade eller förkomna bilder debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista. Analoga bilder ska returneras senast inom 30 dagar efter avtalad användning.

9.3. Vid återpublicering av bild ska den laddas ned på nytt respektive beställas för leverans på nytt.

 

10. GDPR

10.1. TT Nyhetsbyrån AB är personuppgiftsansvarig för bilder och video som finns i TT:s system. När någon köpt rätten att använda en bild eller video, så blir köparen personuppgiftsansvarig för användningen.

10.2. För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, men för övrig användning gäller GDPR.

10.3. Ansvaret enligt GDPR vilar helt på Kunden. TT:s GDPR-policy

 

11 Priser och betalningsvillkor

11.1. Priser för användningen av bilderna framgår av den vid var tidpunkt gällande prislistan, vilken framgår vid kundens inloggning.

11.2. Vid offertförfrågan, och i övrigt då särskild överenskommelse träffas, debiteras det pris som avtalas. Detta gäller även för research och andra dylika tjänster.

11.3. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Moms tillkommer på samtliga priser. Kunden ansvarar alltid för att korrekt fakturamottagare anges.

 

12. Ansvarsbegränsning

12.1. TT Nyhetsbyrån är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet av åtagandena försvåras beroende på omständighet som TT Nyhetsbyrån inte rimligen kunnat råda över såsom offentlig reglering, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, datorfel, programfel, serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande omständighet eller motsvarande omständighet hos underleverantör.

12.2. TT Nyhetsbyrån är ej ansvarigt för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är TT Nyhetsbyrån ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

12.3. TT Nyhetsbyrån är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada. TT Nyhetsbyrån ska under inga omständigheter vara skyldigt utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

12.4. För begränsning av eventuell skada är Kunden skyldig att omgående avlägsna bild eller göra den oåtkomlig för Slutanvändare om TT eller Kunden får kännedom om förekomst av bild som utgör intrång i tredje mans rätt.

 

13. Lagval och domstol

13.1. Svensk lag ska vara tillämplig på Avtalet.

13.2. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.