Juridisk information >

Allmänna villkor- bild

Dessa avtalsvillkor är bindande för Kunden. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Avtalsvillkoren genom att trycka på ”Acceptera”. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att han har rätt att binda företaget.

Dessa Allmänna Villkor är bindande för Kunden. Den som använder det digitala och analoga bildarkivet har godkänt Allmänna Villkoren genom att underteckna detta Avtal. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att han har rätt att binda företaget.
 

1. Kunden
Dessa Allmänna Villkor gäller då Kunden får tillgång till bilder från TT Nyhetsbyrån. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv till egen dator. Kunden kan också få leverans av bilder efter beställning. För användning av det digitala arkivet tilldelas Kunden användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för som inte godkänts av Kunden eller TT Nyhetsbyrån att användarnamnet och lösenordet inte missbrukas. Kunden blir skadeståndsskyldig, om tilldelat användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig.
 

2. Upphovsrätt
TT Nyhetsbyrån bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till Kunden. Kunden erhåller endast en begränsad användningsrätt.

3. Redovisning av användningen av bilder
Kunden åtar sig att till TT Nyhetsbyrån lämna fullständig och korrekt redovisning av hur bilderna skall användas. För bilder i det digitala arkivet framgår de olika användningsområdena av prislistan. Innan en bild laddas ned och används skall användningssätt och övrig information (storlek, upplaga, tidsperiod etc) redovisas. När det gäller användning utanför de områden som anges i prislistan skall särskild, skriftlig överenskommelse först träffas med TT Nyhetsbyrån. Användning av bild utanför Sverige kräver också särskild, skriftlig överenskommelse. BILAGA 3 ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE ANVÄNDNING AV BILD Vid offertförfrågan gäller den användning som sedan bekräftas till Kunden. Vid manuell leverans av bilder skall redovisning av användningen ske inom 21 dagar från beställningen. Om användningen av bild ej redovisas inom föreskriven tid eller redovisas på felaktigt sätt, utgår särskild avgift enligt vid var tidpunkt gällande prislista.

4. Rättigheter och restriktioner
Om Kunden vill använda en bild för kommersiell publicering skall en sådan användning alltid avtalas med TT Nyhetsbyrån före publicering. Vid sådan användning gäller särskilda bestämmelser och detta måste alltid föregås av TT Nyhetsbyrån godkännande. Kunden förbinder sig att följa eventuella restriktioner som finns i bildtexten till varje bild. Bilder märkta med t ex "special fee" eller "dubbelt bildpris", ”No Internet Access” skall alltid förhandlas med TT Nyhetsbyrån före publicering. Vid minsta osäkerhet ska rörande TT Nyhetsbyråns bildservice; kontakta bildsäljare på telefon 08-692 26 15 eller via sales@tt.se , så hjälper kunden till rätta. Kunden erhåller en personlig, ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten skall utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Omfattningen av användningsrätten framgår i övrigt av fakturan från TT Nyhetsbyrån. Kunden skall alltid iaktta sådana restriktioner beträffande bilder som kan vara angivna i bildtexten till respektive bild och de förbehåll som framgår av dessa Allmänna Villkor. Om bilder ska användas i reklamsammanhang eller annan marknadsföring, måste fotografen först ge sitt skriftliga tillstånd (detta gäller dock ej bilder märkta med RM eller Model Released). Bilderna får ej överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten.

5. Skydd av personer och varukännetecken
Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar helt på Kunden (detta gäller dock ej bilder märkta med R eller Model Released). Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt förekommer på en bild, ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden inhämtas och svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav. Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett alster som personen ej vill medverka i, ansvarar Kunden för alla eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt. Kunden är gentemot TT Nyhetsbyrån ansvarigt för bildernas publicering inom Kundens publikation. Om kunden uppmärksammar att en tredje part kränker upphovsrätten genom publicering av bilder ur publikationerna, som inte godkänts av Kunden eller TT Nyhetsbyrån, skall kunden skyndsamt meddela TT Nyhetsbyrån detta så att kunden och TT Nyhetsbyrån gemensamt kan vidtaga åtgärder mot tredje part.

6. Bearbetning av bilder
Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder - utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll - eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från TT Nyhetsbyrån. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder åvilar helt Kunden.

7. Byline
Både fotografens namn och TT Nyhetsbyråns namn skall alltid anges vid publicering av bild. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista.

8. Lagring
Bilder som laddas ned från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad engångsanvändning skall alla digitala och andra kopior av bilderna raderas. Vid beställning av analoga bilder (kopior/dior etc) ansvarar Kunden för att de behandlas på sådant sätt att de ej skadas eller förkommer. Skadade eller förkomna bilder debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista. Analoga bilder skall returneras senast inom 30 dagar efter avtalad användning. Vid återpublicering av bild skall den laddas ned på nytt respektive beställas för leverans på nytt.

9. Priser och betalningsvillkor
En bild som laddas ned anses vara använd och användningen av bilden skall redovisas av Kunden. Om redovisning inte lämnas, trots påminnelse, har TT Nyhetsbyrån rätt att fakturera ett schablonmässigt bestämt pris. Priser för användningen av bilderna framgår av den vid var tidpunkt gällande prislistan, som finns att hämta på TT Nyhetsbyråns hemsida www.tt.se Vid offertförfrågan och i övrigt då särskild överenskommelse träffas debiteras det pris som avtalas. Detta gäller även för research och andra sådana tjänster. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. Abonnemangsavtal faktureras månadsvis i förskott. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Moms tillkommer på samtliga priser. Kunden ansvarar alltid för att korrekt fakturamottagare anges.

10. Ansvarsbegränsning
TT Nyhetsbyrån är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet av åtagandena försvåras beroende på omständighet som TT Nyhetsbyrån inte rimligen kunnat råda över såsom offentlig reglering, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, datorfel, programfel, serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande omständighet eller motsvarande omständighet hos underleverantör. TT Nyhetsbyrån är ej ansvarigt för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är TT Nyhetsbyrån ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. TT Nyhetsbyrån är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada. TT Nyhetsbyrån skall under inga omständigheter vara skyldigt utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

11. Lagval och domstol
Svensk rätt gäller för avtalet. Tvister i första instans skall prövas vid Stockholms Tingsrätt.

UC - Vi tar alltid en kreditupplysning, vid ansökan om att bli kund hos oss.